Udruženje

RED ZMAJA ŽENA SRBIJE SVOD

Pridružite nam se

POSTANITE ČLAN UDRUŽENJA

Pozivamo zainteresovane vredne, radne, kreativne osobe, spremne da odmah stupe u akciju, da se učlane u Udruženje Red Zmaja žena Srbije Svod, kako bismo zajedničkim radom realizovali projekat Srpska bajka. Kontaktirajte nas putem E-maila ili pozovite na Telefon: +381 63 687 213 kako bismo zakazali razgovor.

Dragi Zmajevi imate dve mogućnosti, tj. dva formulara da postanete član Vitezova Reda Zmaja žena Srbije Svod, kao ZMAJ PRIPRAVNIK ili ZMAJ/ZMAJICA.

Saglasna sam uslovima za korišćenje podataka. * Izjava o saglasnosti o korišćenju podataka. Reklama putem e-maila – Saglasnost u skladu sa odredbma člana 6 i 8 Zakona o elektronskoj trgovini, za potrebe marketinga: Ovim dajem saglasnost da moji lični podaci, naime oslovljavanje, titula, lično ime, prezime i e-poštanska adresa, budu obrađivani u svrhu izrade tipične za branšu i personalizovane informacije za nove ponude, događaje i usluge Udruženja „RED ZMAJA ŽENA SRBIJE SVOD“ Čačak/Novi Sad koje će mi biti upućivane na e-poštu od strane Udruženja „RED ZMAJA ŽENA SRBIJE SVOD“ Čačak/Novi Sad sa matičnim brojem 28166893 i sa sedištem u Čačku, Ul. Ljubić Kej 18/10. Kako bi dostavljene informacije, obaveštenja i ponude Udruženja „RED ZMAJA ŽENA SRBIJE SVOD“ najbolje odgovarale mojim interesima, dajem saglasnost da moji lični podaci budu ustupljeni Udruženja „RED ZMAJA ŽENA SRBIJE SVOD“ Čačak/Novi Sad u svrhu centralnog upravljanja korisnicima, radi elektronskog slanja reklamnih informacija, kao i u svrhu poboljšanja i individualiziranja personalizovane informacije. Opoziv saglasnosti: Ova saglasnost može da bude povučena od mene u svako vreme putem preporučenog pisma Udruženja „RED ZMAJA ŽENA SRBIJE SVOD“ Čačak, Ul. Ljubić Kej 18/10, ili putem e-pošte na adresu: biznisnastiklama@gmail.com Ovaj opoziv se ne tiče zakonitosti obrade mojih ličnih podataka na osnovu moje saglasnosti do momenta njegovog opoziva.

Obaveštenje o obradi ličnih podataka

Udruženje „Red Zmaja žena Srbije Svod“ svojim aktivnostima prikuplja, čuva, obnavlja, dostavlja nadležnim državnim organima i institucijama i vrši drugu obradu podataka koja je neophodna za efikasno obavljanje delatnosti i ostvarivanje prava pojedinaca.

Pristup prikupljenim ličnim podacima fizičkog lica imaju lica ovlašćena od strane predsednice Udruženja – Obrađivači, u skladu sa obavezama obavljanja tekuće delatnosti, što obuhvata i obradu podataka o ličnosti.

Prilikom obrade podataka o ličnosti Udruženje je dužno da postupi u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Fizičko lice je dužno da o svakoj promeni podataka od značaja za ostvarivanje prava obavesti rukovaoca podacima – Udruženje.

Fizičko lice može da zahteva od rukovaoca pristup, ispravku ili brisanje svojih ličnih podataka, ograničenje obrade i prenosivost podataka. Fizičko lice može uložiti prigovor rukovaocu na obradu podataka o ličnosti ako smatra da je došlo do povrede zakonskih odredbi o obradi podataka o ličnosti.

Fizičko lice ima pravo da pismenim zahtevom opozove saglasnost za dalje prikupljanje i obradu podataka, kao i da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ukoliko nije zadovoljno odgovorom Udruženja i smatra da postoji određena nepravilnost u obradi podataka.

Izjava o saglasnosti važi do opoziva.

Kao korisnica ove veb stranice potvrđujem:

– da sam upoznata sa načinom prikupljanja podataka o ličnosti i davanja saglasnosti za obradu podataka o ličnosti (ime i prezime, broj telefona, e-mail).

– da svoje podatke ostavljam dobrovoljno popunjavanjem obrasca, kojim se istovremeno daje saglasnost za korišćenje ličnih podataka.

– da sam saglasna da Udruženje „Red Zmaja žena Srbije Svod“ obrađuje moje lične podatke u skladu sa ovim Obaveštenjem o obradi ličnih podataka.

– Da sam saglasna da Udruženje „Red Zmaja žena Srbije Svod” može da iznese moje lične podatke iz Republike Srbije ako je to neophodno za sprovođenje kontinuirane saradnje, promocije, kao i pravnog posla u vezi sa tim.

– Da sam saglasna da me Udruženje „Red Zmaja žena Srbije Svod” obaveštava o predstojećim ponudama, uslugama, konkursima, projektima, nagradnim igrama, važnim informacijama i novostima o Udruženju.

– Da sam od Udruženja „Red Zmaja žena Srbije Svod“ obaveštena o svim odredbama člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, te u skladu sa navedenim odredbama potvrđujem saglasnost obrade svojih ličnih podataka.

Udruženje „Red Zmaja žena Srbije Svod” garantuje fizičkim licima čije podatke prikuplja sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS” br. 87/2018).